Nhật ký hằng ngày – Daily Log

16-Daily-Log-Bullet-Journal-nhat-ky-hang-ngay

#bulletjournaldailylog Nhật ký hằng ngày là một trong bốn Bộ sưu tập cốt lõi của Bullet Journal. Daily Log được sử dụng để ghi chép lại thông tin mà bạn tiếp nhận hằng ngày, giúp các suy nghĩ được tổ chức một cách có trật tự mà không cần có quá nhiều sự nỗ lực.