Nhật ký tương lai – Future Log

Anh-bia-Future-Log-Bullet-Journal

Hagtag: #bulletjournalfuturelog Future Log (tạm dịch: Nhật ký tương lai) được sử dụng để lưu trữ những Sự kiện/ Công việc nằm ngoài tháng hiện tại. Ví dụ, nếu bây giờ là Tháng 9 và bạn có một Dự án Deadline vào ngày 15/12, bạn sẽ cần thêm nó vào Nhật ký tương lai (Future