Mục lục – Index

Anh-bia-Muc-luc-Bullet-Journal

Hagtag: #bulletjournalindex “Tôi sử dụng nhật ký công việc để ghi chú các cuộc trò chuyện điện thoại, nội dung cuộc họp và các chi tiết khác trong ngày làm việc của mình theo thứ tự thời gian. Tôi cũng có vô số To-do list, giấy note, lịch giấy để bàn và lịch điện tử