Sự di chuyển – Migration

Anh-bia-Migration-Bullet-Journal

“Không có gì vô dụng như việc làm hiệu quả cái việc không cần làm”– Peter Drucker Có rất nhiều hệ thống năng suất giúp bạn tạo ra danh sách việc cần làm, nhưng ít hệ thống khuyến khích bạn tương tác lại với chúng. Bằng cách tích trữ các nhiệm vụ, danh sách này