Phần này nói về cấu trúc và cách Onpage website. Xét về Entity, cấu trúc website tương tự như sơ đồ tổ chức của công ty. Nếu sơ đồ tổ chức hợp lý, doanh nghiệp sẽ dễ dàng hơn trong việc liên lạc, rõ ràng trong vai trò trách nhiệm, KPI, dễ dàng theo dõi, ủy nhiệm và trao quyền. Từ đó, thúc đẩy tốc độ phát triển doanh nghiệp. Tương tự như vậy, một cấu trúc website tốt, Google dễ dàng tìm kiếm, truy xuất và đánh giá.

Kỹ thuật Entity Building trong SEO

Nội dung bao gồm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *