Index: Mục lục

Sử dụng để xác định vị trí của Nội dung trong Bullet Journal. Index là bản ghi các đề mục với số trang, theo thứ tự trình bày trong Bullet Journal.

Index-Page-Bullet-Journal
Index - Mục lục

Future Log: Nhật ký tương lai

Dùng để lưu trữ Nhiệm vụ (Tasks) và Sự kiện (Events) tương lai – Không thuộc tháng hiện tại.

Future-Log-Bullet-Journal
Future Log - Lưu trữ nhiệm vụ tương lai

Monthly Log: Nhật ký tháng

Cung cấp cái nhìn tổng quan về thời gian, nhiệm vụ và sự kiện của tháng hiện hành.

Monthly-Log-bullet-journal
Monthly Log - Nhật ký hàng tháng

Daily Log: Nhật ký hằng ngày

Sử dụng để ghi lại nhanh những suy nghĩ của bạn trong suốt một ngày

Daily Log-Bullet-journal
Ghi chép lại suy nghĩ mỗi ngày

Rapid Logging

Sử dụng ký hiệu ngắn dạng biểu tượng để nhanh chóng nắm bắt, phân loại và phân độ ưu tiên những suy nghĩ của bạn thành Ghi chú (Notes), Sự kiện (Events) và Nhiệm vụ (Tasks)

– Note (Ghi chú)
o Event (Sự kiện)
. Task (Nhiệm vụ)
x Task Complete (Nhiệm vụ đã hoàn thành)
> Task Migrated (Nhiệm vụ được di chuyển đến Bộ sưu tập khác)
< Task Scheduled: Nhiệm vụ được lên lịch ở Future Log
. Task Irrelevant: Nhiệm vụ bị hủy

Collection: Bộ sưu tập

Là Mô-đun thuộc BuJo, sử dụng để lưu trữ những nội dung liên quan. 4 Bộ sưu tập cốt lõi là: Index, Future Log, Monthly Log và Daily Log. Tuy nhiên bạn có thể tạo 1 bộ sưu tập cho bất cứ thứ gì bạn muốn theo dõi.

4-Collection-cot-loi-Bullet-Journal
4 Bộ sưu tập cốt lõi

Migration: Sự di cư

Quá trình hàng tháng để lọc và loại bỏ những nội dung không có nhiều ý nghĩa ra khỏi cuốn sổ của bạn.

Migration-Bullet-journal
Loại bỏ những điều không quan trọng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *