1. Set up Mục lục

 • Số trang 1 – 4
 • Tiêu đề trang “Mục lục”

– Chỉ thêm vào Mục lục những Bộ sưu tập có nội dung. Không thêm Bộ sưu tập rỗng!

Tìm hiểu thêm về Cách sử dụng Mục lục

Index-Page-Bullet-Journal
Index - Mục lục

2. Set up Nhật ký tương lai

 • Số trang 5 – 8
 • Chia trang thành 6 ô
 • Ghi tên tháng vào các ô
 • Thêm các Nhiệm vụ và Sự kiện tương lai
 • Thêm Nhật ký tương lai vào Mục lục

Tìm hiểu thêm về Cách sử dụng Future Log

Future-Log-Bullet-Journal
Future Log - Lưu trữ nhiệm vụ tương lai

3. Set up Nhật ký hằng tháng

 • Số trang: 9 – 10
 • Tiêu đề trang là tên của tháng
 • Liệt kê thứ ngày và nhiệm vụ trong tháng
 • Thêm “9-10” vào Mục lục

Tìm hiểu thêm về Cách sử dụng Monthly Log

Monthly-Log-bullet-journal
Monthly Log - Nhật ký hàng tháng

4. Set up Nhật ký hằng ngày

 • Đánh số trang
 • Tiêu đề có dạng: “Tháng.ngày.thứ
 • Viết xuống các Nhiệm vụ của ngày
 • Không thêm Nhật ký hằng ngày vào Mục lục

Tìm hiểu thêm về Cách sử dụng Daily Log

Daily Log-Bullet-journal
Ghi chép lại suy nghĩ mỗi ngày

Quá trình Đánh giá, Di chuyển và Điều chỉnh

5. Đánh giá Bullet Journal

 • Gạch bỏ bất kỳ điều gì không quan trọng hoặc không có ý nghĩa.
 • Xác định nhóm nội dung liên quan (Ví dụ: Mục tiêu, dự án, danh sách mua sắm,..) để tạo các Bộ sưu tập tùy chỉnh.**

6. Di chuyển

 • Chuyển các đầu mục trong tương lai vào Nhật ký tương lai
 • Di chuyển các đầu mục vào Nhật ký hàng tháng
 • Đánh dấu “*” Ưu tiên vào Nhật ký hàng tháng
 • Di chuyển các mục Ưu tiên vào Nhật ký hằng ngày
 • Di chuyển các đầu mục bổ sung vào Bộ sưu tập tùy chỉnh **

Tìm hiểu về kỹ thuật Di chuyển trong Bullet Journal

Mental-Inventory-Migration
Quá trình di chuyển trong Bullet Journal

**Bộ sưu tập tùy chỉnh

Được sử dụng để lưu trữ nội dung có liên quan như: mục tiêu, dự án hoặc danh sách.

Sử dụng cách tương tự để Setup Bộ sưu tập tùy chỉnh: Đặt tên chủ đề và đánh số trang. Sau đó, thêm Bộ sưu tập vào Mục lục.

Một số Ví dụ:

Custom-Collection-Desktop
Bộ sưu tập tùy chỉnh
Reading-list-custom-collection-mobile
Reading List - Custom Collection
Goals-Custom-Collection-Mobile
Goals - Custom Collection
Med-Tracker-Custom-Collection-Mobile
Med Tracker - Custom Collection
Groceries-Custom-Collection-Mobile
Groceries - Custom Collection

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *